Положення про порядок та умови обрання студентами коледжу дисциплін за вибором

 stedentu

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Положення розроблено з метою конкретизації процедури формування переліку та подальшого вивчення студентом навчальних дисциплін із циклу вільного вибору.
 2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (стаття 62, пункт 15) та визначає процедуру проведення та оформлення запису студентів на вивчення блоку вибіркових навчальних дисциплін, передбачених відповідною освітньою програмою, навчальним планом підготовки молодших спеціалістів в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості годин навчального плану.
 3. Для конкретизації планування та організації навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який формується на підставі навчального плану відповідної спеціальності та затвердженого переліку вибіркових дисциплін.
 4. До переліку дисциплін робочого навчального плану входять нормативні дисципліни, дисципліни за вибором навчального закладу, що є обов’язковими для вивчення студентами даної спеціальності, та дисципліни вільного вибору, які студенти обирають самостійно.
 5. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або вибіркові навчальні дисципліни — це дисципліни, які вводяться вищим навчальним закладом, а також цикловими комісіями з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, посилення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці та ефективного використання можливостей закладу, врахування регіональних потреб тощо.
 6. Вивчення студентами вибіркових дисциплін здійснюється згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у Кам’янець-Подільському коледжі будівництва, архітектури та дизайну.
 7. Реалізація вільного вибору студентів передбачає два варіанти:

-      вибір дисциплін за блоками. Студенти мають право обрати блок навчальних дисциплін, які, в свою чергу, складаються з нормативних та вибіркових дисциплін, який повинен охоплювати дисципліни, які будуть викладатись з наступного після вибору семестру.

-      вибір окремих дисциплін з переліку.

 1. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
 2. Циклові комісії, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни, до 01 квітня кожного навчального року подають завідуючим відділеннями список дисциплін, які пропонуються для вибору студентам на наступний навчальний рік, робочі навчальні програми і короткі анотації цих дисциплін.
 3. Заступник директора з навчальної роботи затверджує блок або перелік дисциплін вільного вибору студентів.
 4. Завідуючі відділеннями спільно з цикловими комісіями до 01 травня ознайомлюють студентів із затвердженим переліком вибіркових дисциплін та інформують студентів про особливості формування груп для вивчення вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 5. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів спеціальностей і визначають навчальне навантаження циклової комісії і конкретного викладача, яке розраховується до початку навчального року для навчальних планів і освітніх програм для здобувачів ступеня молодшого спеціаліста.
 6. Після остаточного формування і погодження академічних груп з вивчення вибіркових дисциплін. З даного моменту вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.
  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 7. У разі поновлення або переведення студента з іншого навчального закладу може бути перезарахування дисциплін.
 8. Перезарахування дисциплін проводиться за рахунок фактично виконаних годин певного циклу за умови однакової кількості кредитів.
Батьківська категорія: Про коледж

tiSLmof - копия

Корисні посилання

 banner111

 
 
 
Кам'янець-Подільський Онлайн, Каменец-Подольский Онлайн