Положення про наукове товариство студентів

 

 nayktov

 

Студентське наукове товариство (СНТ) – є добровільною організацією студентів, які цікавляться проблемами сучасного будівництва та архітектури і мають здібності до самостійної творчої та науково-дослідної роботи.

СНТ органічно пов’язане з навчально-виховним процесом у коледжі. Участь в діяльності СНТ розширює світогляд майбутнього спеціаліста, привчає його до самостійної повсякденної роботи, серйозного та вдумливого аналізу інноваційних питань, що вивчаються в галузі будівництва та архітектури, до творчого вирішення задач та більш глибокого засвоєння матеріалу. У СНТ студент усвідомлює необхідність постійної професійної самостійної самоосвіти. Формує навички щодо роботи над собою, допомагає формуванню морально-етичних та професійно-деонтологічних основ діяльності фахівців.

Робота у СНТ розвиває та закріплює низку спеціальних професійних навичок та вмінь, поглиблює та поповнює теоретичні знання. За роки існування гуртків склалися певні форми роботи, які тепер стали традиційними. Це конференції, семінари, олімпіади, конкурси тощо. У СНТ студенти під керівництвом досвідчених викладачів готуються до проведення пошуково-науково-дослідної роботи, а саме: навчаються обмірювальним роботам, фотофіксації ділянок, проектуванню об’єктів, обробці нормативної літератури та виступам на конференціях тощо.

 Через гуртки здійснюється зв’язок з учасниками пошуково-науково-дослідної роботи студентів. Кожен рік СНТ проводить підсумкову конференцію. Від знайомств з фаховою науковою літературою та малих експериментів у студентському гуртку – до самостійної наукової роботи – це шлях члена СНТ. СНТ сприяє підвищенню якості спеціальної підготовки студентів. Участь у діяльності СНТ поширює загальний та професійний світогляд майбутніх спеціалістів, навчає самостійності, більш глибокому засвоєнню матеріалу.

Основним завданням СНТ є :

- сприяння навчальній роботі коледжу у підготовці висококваліфікованих спеціалістів,

- навчання студентів навичкам пошуково-науково-дослідної роботи;

-  навчання студентів методам досліджень будівельних об’єктів,

-  знайомство із сучасними технологіями будівництва та архітектури,

- засвоєння нових методів наукових досліджень;

- організація та проведення тематичних студентських конференцій, конкурсів, семінарів, виставок студентських робіт;

- робота з професійної орієнтації школярів та абітурієнтів.

Структура СНТ Структурними одиницями СНТ є:

1.Рада СНТ.

2.Студентський гурток (первинна структурна одиниця).

3.До складу гуртка повинно входити не менш, ніж 7 членів товариства.

 Усі гуртки, які входять до складу СНТ поділяють на три групи:

üгрупа природничо-наукових дисциплін; •

üгрупа професійних та практичних дисциплін; •

üгрупа гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Корегує роботу групи керівник секції.

Діяльність гуртка будується, виходячи з таких принципів: поглиблене вивчення студентами навчального матеріалу з обраної дисципліни, набуття навичок науково-дослідної роботи, засвоєння методів та методик експериментальних досліджень тощо.

Для виконання вищенаведених принципів студентський гурток:

üне менш одного разу на місяць проводить засідання з обговоренням матеріалів доповідей, реферативних повідомлень, результатів досліджень, тощо;

üнадає допомогу в організації та проведенні навчально-методичної роботи;

üорганізує конференції;

üбере участь у конференціях, які організує Рада СНТ;

üперіодично висвітлює роботу членів гуртка у вигляді наочної інформації, публікацій тощо.

Студентські конференції проводяться в два етапи:

üсекційні засідання;

üпленарні засідання.

Члени гуртка:

üпроводять систематичну науково-дослідну роботу;

üберуть участь у пошуково-дослідних роботах гуртка;

üзасвоюють різні методи дослідження будівельних об’єктів;

üвивчають новітні форми роботи;

üберуть участь у проектуванні реальних об’єктів;

üберуть участь у проведенні екскурсій на будівництві тощо

Рада СНТ

Рада СНТ – виконавчий орган студентського пошуково-науково-дослідного товариства, який здійснює керівництво роботою у перервах між підсумковими конференціями. Рада СНТ обирається відкритим голосуванням на підсумковій конференції та складається з голови, заступника, керівників групи, відповідального секретаря та членів Ради СНТ, кількість яких встановлюється конференцією.

 Рада СНТ виконує функції:

• сприяє комплексній розробці гуртками пошукових-дослідних тем;

• сприяє організації нових студентських гуртків;

• організовує та проводить тематичні конференції та щорічні підсумкові конференції;

• надає допомогу студентським гурткам у проведенні конференцій;

• допомагає керівництву СНТ у підборі кращих студентських робіт для представлення на конференції, конкурсах та публікаціях;

• організовує лекції та зустрічі студентів з діячами науки, культури та мистецтва;

• організовує конкурси на виявлення кращих гуртків, лекторів, студентських робіт;

• здійснення зв’язку з іншими будівельними коледжами України, організація обміну делегаціями та студентськими роботами;

• виносить питань, які стосуються роботи СНТ, на розглядання.

Найвищим органом СНТ є підсумкова конференція членів СНТ коледжу, на якій заслуховується звіт Ради СНТ за минулий рік та обирається новий склад Ради СНТ. Підсумкова конференція проводиться щорічно.

Права та обов’язки членів СНТ

СНТ коледжу складається з членів гуртків. Членом гуртка може стати кожен студент, що не має академічних заборгованостей та який бажає поглибити і розширити свої знання, навчитися реферувати літературу, вивчати сучасні методи досліджень, брати участь у пошуково-дослідницькій роботі тощо.

Член гуртка повинен:

•дотримуватися всіх вимог дійсного положення про СНТ;

•виконувати рішення Ради СНТ;

•розширювати свою загальну та спеціальну підготовку;

•відвідувати конференції;

•приймати участь у всіх заходах, які проводить гурток та Рада СНТ;

•проводити пошукову та науково-дослідну роботу.

Член гуртка має право:

•брати участь у всіх заходах, які проводить гурток;

•переходити з одного гуртка до іншого, повідомляючи керівника та секретаря гуртка;

•користуватися бібліотекою коледжу;

•приймати участь у студентських експедиціях та екскурсіях;

•бути присутнім та виступати з доповідями на студентських конференціях;

V. Перелік необхідної документації Ради СНТ

1.Річний план роботи СНТ.

2.План роботи гуртків по секціям.

3.Листування.

4.Річні звіти гуртків.

5.Накази директора коледжу.

6.Перелік робіт, нагороджених на підсумкових студентських конференціях.

7.Перелік студентських робіт, нагороджених на конкурсах.

8.Програми та тези підсумкових студентських конференцій будівельного коледжу.

9.Довідки, інформація.

10.Участь студентів будівельного коледжу в роботі підсумкових студентських конференцій в інших коледжах, університетах.

VI. Документація викладача, який відповідає за студентський гурток

1.Річний план роботи гуртка.

2.Перелік гуртківців із зазначенням секретаря.

3.Протоколи засідань гуртка.

4.Тематика досліджень.

5.Перспективний план роботи гуртка.

6.Перелік робіт студентів, представлених на підсумкову студентську конференцію.

 

Батьківська категорія: Про коледж

tiSLmof - копия

Корисні посилання

 banner111

 
 
 
Кам'янець-Подільський Онлайн, Каменец-Подольский Онлайн