Положення про наглядову раду

 naglyadovarada

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Наглядова рада - це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем вищої освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи коледжу.
 3. У своїй діяльності наглядова рада керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", “Про вищу освіту”, та іншими нормативно- правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи вищої освіти.
 4. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
 5. Метою діяльності наглядової ради є: забезпечення доступності вищої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем освіти і виховання.
 6. Основними завданнями наглядової ради є:
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання студентів у коледжі;
 • сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної та лікувально-оздоровчої бази коледжу;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля (конкурси, вечори відпочинку, спортивні змагання тощо) та оздоровлення студентів, педагогічних працівників;
 • сприяння забезпеченню культурного та духовного розвитку особистості, виховання молоді в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та державної символіки України;
 • сприяння вивченню попиту на окремі спеціальності на ринку праці та працевлаштування випускників;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників і студентів;
 • сприяння забезпеченню профорієнтаційної роботи в коледжі;
 • сприяння створенню умов для проходження стажування викладачів, практики студентів на виробництві;
 • всебічне зміцнення зв'язків між родинами студентів та коледжем;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально- виховного процесу;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • сприяння організації співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями.
 1. Наглядова рада діє на засадах:
 • пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 •  законності, гласності;
 •  незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

3. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ її ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Наглядова рада створюється за рішенням педагогічної ради коледжу.
 2. Наглядова рада формується в складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.
 3. Наглядова рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники студентського самоврядування.
 4. Члени наглядової ради працюють на громадських засадах.
 5. У випадках, коли хтось із членів наглядової ради вибуває, на його місце обирається інша особа.
 6. Очолює наглядову раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів наглядової ради.
 7. Голова наглядової ради:

З числа членів наглядової ради також обираються заступник і секретар.

 • скликає і координує роботу наглядової ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення наглядової ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє наглядову раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова наглядової ради має право наділяти повноваженнями членів піклувальної ради.

 1. Робота наглядової ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
 2. Наглядова рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди, тощо.
 3. Рішення наглядової ради в 7-денний термін доводиться до відома колективу коледжу, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами наглядової ради.
 4. Не допускається втручання членів наглядової ради в навчально-виховний процес (відвідування занять тощо), фінансово-господарську діяльність без згоди директора коледжу.
 5. ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

Наглядова рада має право:

-     сприяти розробці та запровадженню програм діяльності коледжу з метою створення та залучення додаткових джерел фінансування;

-     вживати заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально- методичної бази коледжу;

-       сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, студентів;

-      вносити на розгляд місцевих органів виконавчої влади, директора коледжу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно- спортивної та лікувально-оздоровчої бази коледжу;

-     брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи коледжу з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

Батьківська категорія: Про коледж

tiSLmof - копия

Корисні посилання

 banner111

 
 
 
Кам'янець-Подільський Онлайн, Каменец-Подольский Онлайн