Колективний договір

 

dog1

 

Колективний договір

ДВНЗ “Кам'янець - Подільський коледж будівництва,

архітектури та дизайну”

П’ять років (термін, на який укладено договір)

Прийнятий загальними зборами, квітень 2014  року.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Мета укладення колективного договору (далі – “договір”):

 1. Договір укладено з метою регулювання соціально-трудових відносин, посилення соціального захисту працівників коледжу. Він включає зобов’язання сторін, що його уклали, на створення умов для підвищення ефективності роботи коледжу, реалізації на цій основі професійних, трудових й соціально-економічних прав та інтересів працівників.
 2. Договір укладено між адміністрацією, в особі директора Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну СІЛЬЧЕНКО Надії Антонівни (далі – сторона адміністрації), з одної сторони, та між виборним органом первинної профспілкової організації, в особі голови профкому коледжу ЛОНСЬКОЇ Юлії Аліківни (далі – профспілковий комітет), з другої сторони.
 3. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення договору, внесення змін та доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом договору.
 4. Договір укладено на три роки і діє до укладення нового договору. Договір набуває чинності з дня його прийняття загальними зборами трудового колективу.
 5. Положення      договору поширюється на всіх працівників незалежно від членства в профспілці, а також на звільнені профспілкові органи, які працюють на виборних та штатних посадах у профспілковій організації коледжу.
 6. Сторони визнають договір нормативним актом, його норми і положення діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання стороною власником, працівниками та профспілковим комітетом коледжу.
 7. Сторони        домовились враховувати норми та положення генеральної, регіональної та галузевої угод.
 8. Забезпечити проведення маркетингових досліджень щодо вивчення кон'юнктури ринку і складання на їх основі щорічного плану випускників та своєчасно доводити його до структурних підрозділів.

2. Сторони договору та їх повноваження:

3.Термін дії договору:

3.2 Сторони вступають у переговори з укладення нового договору не пізніше, ніж за два місяці до закінчення календарного року (або до закінчення терміну дії договору, на який він укладався).

4. Сфера дії положень договору:

Окремі положення договору поширюються на пенсіонерів та інвалідів праці, які звільнилися, на працівників, звільнених з ініціативи сторони власника, за скороченням штату або у зв’язку з реорганізацією коледжу до моменту їх працевлаштування.

5. Порядок внесення змін та доповнень до договору:

5.1.   Зміни і доповнення до договору вносяться у разі потреби тільки за взаємною згодою сторін, а також в обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства, генеральної, галузевої чи регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору.

Зацікавлена сторона письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, які мають бути спільно розглянуті у 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

5.2. Якщо внесення змін чи доповнень до цього договору зумовлено зміною чинного законодавства, колективних угод вищого рівня або вони поліпшують раніше діючі норми та положення договору, рішення про запровадження цих змін чи доповнень приймається спільним рішенням адміністрації та профспілковим комітетом.

У всіх інших випадках рішення про внесення змін чи доповнень до цього договору, після проведення попередніх консультацій і переговорів та досягнення взаємної згоди про це, схвалюється зборами (конференцією) трудового колективу.

5.3.   Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку приймати рішення про зміну діючих положень, обов'язків за договором або призупинити їх виконання.

6. Після підписання договору адміністрація протягом 5 днів:

6.1.  Тиражує і доводить договір до відома всіх працівників установи та забезпечує протягом всього терміну дії договору ознайомлення з ним під розписку щойно прийнятих працівників.

6.2.       Подає договір на реєстрацію до реєструючого органу.

РОЗДІЛ І

Виробничо-економічна діяльність та розвиток коледжу

1.1. Адміністрація зобов'язується:

1.1.2. Забезпечити розробку за участю профспілкового комітету стратегії підвищення ефективності та розвитку підприємства. Розробляти та приймати за погодженням з профкомом програму соціально-економічного розвитку коледжу.

1.1.3. Щорічно інформувати трудовий колектив про фінансово-економічну діяльність коледжу і його найближчі перспективи.

1.1.4. Розробити за участю профспілок та запровадити систему матеріального й морального заохочення щодо підвищення продуктивності праці, раціонального та ощадливого використання обладнання, матеріальних та виробничих ресурсів.

1.2.   Профспілковий комітет зобов'язується:

1.2.1. Проводити роботу з формування свідомості найманих працівників щодо збереження майна коледжу, ощадливого використання виробничих ресурсів та матеріальних цінностей.

1.2.2. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в коледжі.

1.2.3. Утримуватись від організації страйків за умови виконання адміністрацією зобов'язань та положень договору, а також під час проведення попередніх переговорів та примирних процедур щодо врегулювання спірних питань.

1.2.4. Організовувати збір, узагальнення пропозицій працівників щодо поліпшення роботи коледжу, своєчасно доводити їх до адміністрації, добиватися їх реалізації, інформувати працівників про вжиті заходи.

1.3.   Сторони зобов'язуються:

1.3.1.    Оперативно вживати заходів щодо усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення прагнути до врегулювання спору без зупинки роботи шляхом
примирних процедур у порядку, визначеному чинним законодавством.

РОЗДІЛ II

Трудові відносини

2.1. Адміністрація зобов'язується:

Режим праці та відпочинку:

2.1.1. Не вимагати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена трудовим договором та посадовою інструкцією.

2.1.2. Забезпечити дотримання встановленої законодавством тривалості робочого тижня.

2.1.3. Встановлювати щоденний режим робочого часу для працівників коледжу, крім вахтерів та чергових гуртожитків, згідно з Правилами внутрішнього розпорядку та чинного законодавства:

- початок роботи о 8 год ;

- закінчення робот о 16 год 30 хв;

- перерва для відпочинку та харчування з 12 год 00 хв до 12 год 30 хв.

2.1.4. Загальні вихідні дні встановлюються у суботу та неділю.

2.1.5. Максимальна тривалість робочої зміни не може перевищувати:

- 8 годин при роботі в нормальних умовах праці;

-12годин при роботі по чергуванню в навчальному корпусі і гуртожитках.

2.1.6. Встановити скорочену тривалість робочого часу – 30 годин на тиждень із збереженням заробітної плати за невідпрацьований час та інших трудових прав для працівників: жінок, які мають 2 дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, для інвалідів та ін.

2.1.7. З метою забезпечення дієздатності коледжу адміністрація може організовувати чергування у неробочі дні, до яких залучати робітників, викладачів і співробітників. Графік чергувань погоджується з профспілковим комітетом. Компенсація за дні чергування здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.1.8. Організовувати роботу надурочно або у неробочі дні тільки у виняткових випадках за попереднім погодженням з профспілковим комітетом.

Повідомляти працівників про такі роботи не менш як за добу до їх початку. Компенсація за роботу в неробочі дні здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.1.9. Вносити зміни або запроваджувати нові режими роботи в коледжі в окремих підрозділах для категорій або окремих працівників тільки після погодження з профспілковим комітетом.

2.1.10.Відпустки.

1. Надавати щорічні відпустки працівникам згідно із Законом України “Про відпустки” і відповідно до графіку відпусток, який узгоджується та затверджується спільно з профспілковим комітетом коледжу.

2. Встановити щорічну основну відпустку тривалістю 56 днів для викладачів, 28 днів для фахівців, 24 дні для технічних працівників.

3. Надавати додаткові відпустки жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів згідно з ст.19 Закону України “Про відпустки”.

4. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника, крім випадків, передбачених законом.

5. Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника у зручний для нього час таким категоріям працівників, які потребують санаторно-курортного лікування тим, що доглядають за дитиною-інвалідом та для інвалідів відповідно до чинного законодавства.

6. Надавати працівникам 3 дні додаткової оплачуваної відпустки у випадках:

-народження дитини (батькові);

-проводів на військову службу (батькам);

-шлюбу працівника або його дітей;

-смерті одного із подружжя або близьких родичів тощо.

7. Надавати вільний від роботи день, оплачуваний у розмірі середнього заробітку працівника, у випадках:

-       дня народження (ювілею);

- жінкам, діти яких навчаються у 1-3 класах (1 вересня).

2.2. Профспілковий комітет зобов'язується:

2.2.1. Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу договору, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни режиму праці і відпочинку та ознайомлення з цими наказами працівників.

2.2.2. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу та консультації з чинного трудового законодавства. Представляти та відстоювати їх права у відносинах з адміністрацією, в судових органах тощо.

РОЗДІЛ   ІІІ

Забезпечення зайнятості

3.1.   Адміністрація зобов'язується:

3.1.1.  Забезпечити виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку коледжу спрямованих на забезпечення продуктивної зайнятості працівників, покращувати умови праці.

 1. Приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію коледжу, зміну форми власності або часткове призупинення виробництва, які тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, лише після проведення з профкомом консультацій про заходи щодо запобігання звільнення чи зведення їх кількості до мінімуму або пом'якшення негативних наслідків звільнень працівників. Такі консультації проводяться за 3 місяці до початку звільнення.
 2. Не допускати масових звільнень працівників (понад 5% від загальної чисельності працівників). При необхідності вивільнення працівників розробляти та впроваджувати узгоджену з профкомом програму працевлаштування і соціальної підтримки таких працівників.
 3. Розглядати пропозиції профкому про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників.
 4. Виділяти кошти у межах фінансування на підвищення кваліфікації кадрів, професійне навчання і перекваліфікацію кадрів.
 5. Не розривати трудовий договір з ініціативи адміністрації або уповноваженого ним органу з працівниками, перед якими не погашена заборгованість із заробітної плати та інших виплатах, що здійснюються згідно з чинним законодавством.
 6. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань праці та зайнятості, використанням і завантаженням робочих місць.
 7. При необхідності ініціювати проведення спільних консультацій з роботодавцем із проблем зайнятості з метою вжиття заходів щодо запобігання звільненню чи зведення їх кількості до мінімуму або пом'якшення наслідків звільнень.
 8. Здійснювати оплату праці усіх співробітників коледжу на основі законів України та інших нормативно-правових актів, генеральної та галузевої угод, колективного договору.
 9. Розміри заробітної плати працівників визначати згідно з тарифними сітками і схемами посадових окладів.
 10. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
 11. Працівникам, які виконують поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу іншої професії (посади) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника, чи роботу понад норму робочого часу, що встановлена законом, оплата проводиться відповідно до тарифу погодинної оплати або доплата за суміщення професій (посад) у розмірі до 100% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника. Відп.: директор коледжу.
 12. Забезпечити виплату заробітної плати та відпускних працівникам, що йдуть у відпустку, не пізніше ніж за 3 дні до її початку.
 13. При звільненні працівника виплачувати належні йому суми в день звільнення, а в разі порушення цього строку з вини коледжу –середній заробіток за весь час затримки.
 14. Звертатись до суду із заявою про захист прав працівників, звертатись до прокуратури з повідомленням про порушення законодавства про працю.
 15. Заробітна плата працівників коледжу складається з посадових окладів, доплат, надбавок, премій тощо. Всі накази, які пов'язані із заробітною платою обов'язково погоджуються з профспілковим комітетом коледжу.
 16. Адміністрація коледжу за погодженням з профорганізацією встановлює надбавки та доплати до посадових окладів (тарифних ставок) співробітників коледжу на підставі спільного подання керівників структурних підрозділів та відповідних профбюро.

3.2.   Профспілковий комітет зобов'язується:

РОЗДІЛ IV

Оплата праці

4.1. Адміністрація коледжу зобов'язується:

Відп. головний бухгалтер.

4.1.4.  Виплачувати педагогічним працівникам щомісячні надбавки до посадових окладів за стаж педагогічної роботи:

понад 3 роки – в розмірі 10 %;

понад 10 років –в розмірі 20 %;

понад 20 років –в розмірі 30 %.

Відп.: головний бухгалтер.

4.1.7. Проводити індексацію заробітної плати в порядку, встановленому чинним законодавством.

Відп.: головний бухгалтер.

Відп.: директор, головний бухгалтер.

4.1.10.Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення повідомляти працівників не пізніше, як за 2 місяці до їх запровадження, заздалегідь погодивши своє рішення з профспілковим
комітетом.

4.2. Профспілковий комітет зобов'язується:

4.2.1.Забезпечити контроль за дотриманням діючих нормативних документів з питань оплати праці, а також за правильним визначенням допомоги в разі тимчасової непрацездатності, вихідної допомоги, відпускних тощо.

Надбавки:

-  за високі досягнення в праці до 50% посадового окладу;

-  за складність і напруженість у роботі до 50% посадового окладу;

-  за виконання особливо важливої роботи на певний термін до 50% посадового окладу;

-  за класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів:

-  водіям 2 класу — 10%,

-  водіям 1 класу — 25 %,

встановленої тарифної ставки (посадового окладу) за відпрацьований час водієм. Доплати:

-  за особливі умови праці;

-  за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

-  за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника до 100% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника;

-  за роботу у важких та шкідливих умовах праці — 10% посадового окладу

-  за роботу в нічний час 20 % годинної тарифної ставки (посадового окладу)

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються та визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови нормативної чисельності працівників.

4.2.6.  Запровадити в коледжі преміювання співробітників:

-  за підсумками навчальної, навчально-методичної та фінансово-господарської діяльності за місяць, квартал, півріччя, рік (співробітники коледжу).

-  за результатами проведених заходів, спрямованих на підтримку та розвиток іміджу і ділової репутації коледжу (організація та участь у проведенні конференцій, симпозіумів, конкурсів, олімпіад тощо) (науково-педагогічні працівники, адміністративно-управлінський персонал, студенти, інші категорії співробітників, які задіяні у проведенні заходів).

-  за якість і своєчасність підготовки навчальних корпусів і гуртожитків до навчального року, зимового періоду, виконання додаткових господарських робіт (співробітники відповідних служб).

-  за підсумками роботи та з нагоди свят: “День працівника освіти”, “День незалежності України”, “Міжнародний жіночий день”, “День Конституції”, “День будівельника”, “День бухгалтера”.

Премії максимальними розмірами не обмежуються.

Встановлення розміру премій та їх надання співробітникам коледжу здійснюється за спільним поданням керівників підрозділів і голів профбюро. Премії надаються працівникам, які не мали протягом року дисциплінарних стягнень.

4.2.7. Економію фонду заробітної плати, що утворилась у структурних підрозділах коледжу, спрямовувати на виплату матеріальної допомоги, премій і надбавок до зарплати співробітникам.

РОЗДІЛ V

Охорона праці та здоров'я

5.1. З метою створення здорових та безпечних умов праці в установі адміністрація зобов'язується:

5.1.1. Забезпечити виконання комплексних заходів для забезпечення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій (додаток №1)

У термін до 01.08. щорічно виконати заходи щодо підготовки підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період.

Коментар: Закон України “Про охорону праці”.

5.1.2. При прийнятті на роботу ознайомлювати під розписку працівника з умовами праці та наявністю на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, їх можливим впливом на
здоров'я, а також правами та пільгами за роботу в таких умовах.

5.1.3.    Забезпечувати безоплатно працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих норм, а також миючими, знешкоджувальними засобами (додаток №2, №3).

Організувати заміну або ремонт спеціального одягу і спеціального взуття що стали непридатними до закінчення встановленого строку носіння з незалежних від працівника причин.

Видавати працівникові інший придатний для використання спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту в разі зникнення засобів індивідуального захисту у встановлених місцях їх зберігання або псування з незалежних від працівника причин.

Компенсувати працівнику витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк їх видачі порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти.

 1. Забезпечити безоплатне проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на шкідливих і небезпечних роботах.
 2. Не допускати працівників (в тому числі за їхньою згодою) до роботи, яка їм протипоказана за результатами медичною огляду.
 3. Не допускати до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці жінок, не залучати жінок до підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для жінок граничні норми відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я та Держнагляду охорони праці України.
 4. Забезпечити належне утримання та фінансування (відповідно до кошторису) пункту охорони здоров'я. Не рідше одного разу на квартал забезпечувати комплектування аптечок необхідними медикаментами в навчальних корпусах, майстернях та гуртожитках.
 5. Відраховувати кошти до фонду охорони праці у розмірі 5 % від фактичного обсягу реалізованих робіт і послуг. Ці кошти використовуються за погодженням з профспілковим комітетом тільки на виконання комплексних заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці.
 6. За рахунок коштів коледжу проводити навчання представників профспілки з питань охорони праці, громадських інспекторів з охорони праці, надавати їм вільний від основної роботи час (до 2 годин на місяць) із збереженням заробітної плати за час участі в перевірках стану безпеки, умов охорони праці, розслідуванні нещасних випадків.
 7. Створити комісію з питань охорони праці у рівній кількості осіб від адміністрації і трудового колективу. Сприяти її роботі відповідно до Положення про неї.
 8. Проводити один раз на квартал за участю представників профспілкового комітету аналіз причин виникнення нещасних випадків, аварій та профзахворювань на виробництві. Відповідно до висновків розробляти заходи.
 9. Проводити навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.
 10. Організувати роботу громадських інспекторів праці, комісії з питань охорони праці, спільно з стороною власником проводити їх навчання.
 11. Здійснювати контроль за дотриманням стороною власника законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту.
 12. У разі загрози життю або здоров'ю працівників вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, цехах на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.
 13. Брати участь у розробці комплексних заходів з питань охорони праці, опрацюванні та прийнятті локальних нормативних актів про охорону праці, оцінюванні умов праці на робочих місцях.
 14. Брати участь у визначенні напрямів використання коштів фонду охорони праці, розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій на виробництві, а також у визначенні розміру виплат для відшкодування шкоди потерпілим та їхнім сім'ям при нещасних випадках і надавати при необхідності свої висновки.

5.1.7.    Не залучати неповнолітніх до підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для неповнолітніх граничні норми, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України та Держнагляду охорони праці від 22.03.96 № 59.

Підлітків не призначати на роботи, які пов'язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей.

5.1.10.  Щорічно проводити експертизу технічного стану парку верстатів, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного використання, а також атестацію робочих місць і розробити відповідні
заходи.

5.2. Профспілковий комітет зобов'язується:

Розділ VI

Збереження та розвиток соціальної сфери коледжу,

соціальні пільги та гарантії

Сторони домовились:

6.1. Спільно формувати, розподіляти кошти на соціально-культурні заходи та використовувати їх виходячи з інтересів і реальних фінансових можливостей коледжу, відповідно до затвердженого кошторису, у тому числі на:

-  належне утримання та ремонт, реконструкцію об'єктів соціальної сфери (гуртожитки, медпункти, актовий зал, бібліотеку, спортивний зал тощо);

-  забезпечення співробітників, викладачів   і робітників санаторно-курортним лікуванням;

-  здійснення одноразової виплати з нагоди ювілейних дат працівників;

-  здешевлення харчування в їдальнях та буфетах.

-  виплачувати одноразові грошові виплати громадянам похилого віку у зв'язку з виходом на пенсію згідно з положенням.

Коментар: Відповідно до статті 15 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" такі види виплат оподаткуванню не підлягають.

Колективний договір може передбачати значний аспект пільг і гарантій для працівників. Порядок їх надання має визначатися відповідними положеннями, які є додатками до колективного договору. Якщо такі положення не розроблені, то порядок надання цих пільг має визначатися адміністрацією спільно з профспілковим комітетом.

6.2. Не допускати зміни форм власності, перепрофілювання та ліквідації об'єктів соціально-культурної сфери без згоди профспілкового комітету.

Адміністрація зобов'язується:

 1. Забезпечити всіх бажаючих студентів гарячим харчуванням.
 2. Контролювати ефективність використання коштів на соціально-культурні заходи.
 3. Здійснювати контроль за використанням коштів Фонду соціального страхування, своєчасною виплатою допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
 4. Разом з медсанчастиною здійснювати аналіз стану хронічних захворювань у колективі.
 5. Щорічно (наприкінці року) проводити облік працівників, які потребують лікування у санаторіях і пансіонатах України.
 6. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейному відпочинку та лікуванню працівників.
 7. Забезпечити організацію безготівкового утримання із заробітної плати за письмовими заявами працівників, які є членами профспілки, членських профспілкових внесків через бухгалтерію коледжу з перерахуванням зібраних внесків на рахунок профкому не пізніше 3-х банківських днів після виплати заробітної плати працівникам у будь-якій формі.
 8. Гарантувати профспілковому комітету, що у разі змін та доповнень до статуту коледжу, буде здійснено обов'язковий розгляд пропозицій профкому.
 9. На стадії передприватизаційної підготовки об'єкта, при здійсненні реструктуризації коледжу або при вирішенні питання щодо подальшого функціонування об'єктів соціально-культурного призначення проводити консультації з профкомом і розглядати його пропозиції.
 10. Розглядати план приватизації підприємства за участю профкому. Коментар: Стаття 25 Закону України "Про професійні спілки, їх права та
 11. Визначити осіб відповідальних за виконання положень договору, та встановити термін їх виконання.
 12. Контроль за виконанням договору здійснює спільна робоча комісія представників сторін, яка вела переговори щодо його укладення (надалі - робоча комісія). Склад додається. Результати перевірки оформляються актом.
 13. При виявленні порушень виконання договору, зацікавлена в їх усуненні сторона, письмово інформує іншу сторону про порушення. У тижневий термін мають бути проведені взаємні консультації і прийняте рішення робочої комісії.
 14. Контроль за виконанням договору здійснює також і трудовий колектив, який може безпосередньо або через виборні органи звернутися по суті питання до робочої комісії.
 15. Хід виконання договору розглядати раз у квартал на спільних засіданнях представників власника і профкому, підсумки - раз на рік на зборах трудового колективу.
 16. Кожна із сторін безпосередньо несе відповідальність за виконання взятих зобов'язань.

Профком зобов'язується:

РОЗДІЛ VII

Гарантії діяльності профспілки

Адміністрація:

7.1. Визнає цим договором профком повноважним представником інтересів працівників, на яких поширюється дія договору, і погоджує з ним накази та інші локальні нормативно-правові акти з питань, що є предметом даного договору.

При наявності в коледжі профспілкової організації студентів доцільно передбачити погодження вищеназваних актів спільним представницьким органом профспілок, створеним для ведення переговорів і укладання договору.

Адміністрація зобов'язується:

7.2.       Забезпечувати гарантії прав профспілок, встановлені розділом 4 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

7.3.       Для забезпечення роботи профкому і проведення зборів працівників коледжу надавати безкоштовно приміщення з необхідним обладнанням, опаленням, прибиранням, охороною, а також у
постійне користування засобами зв'язку а при необхідності і транспорт.

7.4.       Надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, для виконання їх
повноважень та громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також для профспілкового навчання:

- голові профкому – 4 години на тиждень;

- членам профкому – до 4 годин на тиждень;

- членам комісій профкому – до 3 годин на тиждень.

Вільний від роботи час надається на підставі рішення профспілкового комітету, службової записки голови профспілкового комітету.

Вільними від роботи час представникам профспілок для участі в переговорах і консультаціях визначається спільно строками, виходячи з регламенту проведення відповідних заходів.

Якщо виконання громадських обов'язків в інтересах трудового колективу пов'язане з виїздом у відрядження, то витрати, зумовлені цим, компенсуються адміністрацією.

7.7. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, інформувати профком про плани і напрямки розвитку коледжу, забезпечувати участь представників профкому у нарадах, засіданнях органів управління коледжу.

РОЗДІЛ VIII

Гаранти працівникам коледжу під час проведення реструктуризації, приватизації коледжу, а також на випадок банкрутства

Адміністрація зобов'язується:

8.1. При зміні форми власності, порушенні справи про банкрутство коледжу надавати профкому повну інформацію.

Коментар: Стаття 22 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" передбачає, що ліквідація, реорганізація підприємства, зміна форм власності, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршують умови праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання профспілкам інформації з цих питань. Статтею 28  зазначеного закону гарантується право профспілок на інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку.

гарантії діяльності" передбачає, що у ході приватизації інтереси працівників представляють профспілки.

РОЗДІЛ IX

Контроль за виконанням договору, відповідальність сторін

за його невиконання

Сторони домовились:

Звітувати раз на рік до 20.03 про результати виконання колективного договору, та перед проведенням переговорів (консультацій) щодо укладення конкретного договору.

Склад комісії з контролю за виконанням колективного договору:


1. Від адміністрації:

- Соловей О.О.

- Блажієвський А.М.

- Іванович О.Г.

2. Від сторони профкому:

- Панасюк О.А.

- Камінська Л.В.

- Мартинчук С.С.


При здійсненні контролю надавати необхідну інформацію.

1. Самостійно визначати механізм здійснення контролю за виконанням положень і норм договору.

 

dog2

 

dog3

 

dog4

 

ДОДАТОК 4

ПОЛОЖЕННЯ

про надання грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

(відповідно ст.57 Закону України “Про освіту”)

Виплата винагороди передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 01.01.01р. № 78 “Про реалізацію окремих положень частини першої ст.57 Закону України “Про Освіту”.

Перелік посад педпрацівників, які мають право на вказану винагороду, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 963 “Про затвердження посад педагогічних і науково-педагогічних працівників”, зі змінами, внесеними відповідно постанові Кабінету Міністрів України від 06.05.01р. № 432.

Грошова винагорода за сумлінну працю здійснюється у порядку:

 • директора коледжу - за наказом директора коледжу;
 • заступників директора - за наказом директора коледжу;
 • інших педагогічних працівників - за наказом директора коледжу.

Преміювання керівників

1. Директора - до одного посадового окладу.

 1. За своєчасну підготовку ВНЗ до нового навчального року.
 2. За організацію чіткої роботи працівників ВНЗ, створення відповідного мікроклімату в педколективі.
 3. За створення навчально-матеріальної бази коледжу, що забезпечує навчально-виховний процес.
 4. За створення умов забезпечення охорони життя та здоров’я студентів.
 5. Заступників директора - до одного посадового окладу.
 6. За організацію системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності викладачів.
 7. За створення умов для виконання навчальних програм.
 8. За організацію контролю за навчально-виховним процесом, якістю знань, умінь, навичок студентів.
 9. За організацію контролю роботи щодо забезпечення охорони життя і здоров’я викладачів та студентів.
 10. Показники преміювання викладачів - до одного посадового окладу.

     3.1.Сумлінне виконання “Закону про освіту”, єдиних вимог до працівників 

 

dog6

 

dog5

 

ДОДАТОК 5

 


ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників

за рахунок економії фонду заробітної плати

Преміювання працівників здійснюється в межах преміювального фонду, утвореного в розмірі 100% від економії фонду оплати праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2001р. № 134 “Про впорядкування умов оплати праці працівників установ ... бюджетної сфери”.

Преміювання здійснюється в разі відсутності заборгованості по заробітній платі, комунальних платежах та соціальних виплатах у порядку:

 • директора коледжу - за дозволом Міністерства освіти і науки
 • Заступників директора - за дозволом Міністерства освіти і науки
 • інших педагогічних працівників - за наказом директора коледжу.

Показники преміювання

 1. Директора - до двох посадових окладів.

-   за своєчасну підготовку закладу до нового навчального року.

- за організацію чіткої роботи працівників закладу, створення відповідного мікроклімату в педколективі.

- за створення навчально-матеріальної бази коледжу, що забезпечує навчально-виховний процес.

- за створення умов щодо забезпечення охорони життя та здоров’я студентів.

- за організацію контролю за станом навчально-виховного процесу в закладі.

2.    Заступника директора з виховної роботи та заступника директора з навчальної роботи - до двох посадових окладів.

- за організацію системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності викладачів.

- за створення умов для виконання навчальних програм.

- за організацію контролю за навчально-виховним процесом, якістю знань, умінь, навичок студентів.

- за організацію і контроль роботи щодо забезпечення охорони життя і здоров’я викладачів та студентів.

3.     Заступника директора з АГЧ - до двох посадових окладів.

3.1 За організацію і утримання коледжу в належному санітарному стані.

3.2 За підготовку коледжу до нового навчального року.

3.3 За чітку організацію обліку та збереження матеріальних цінностей.

3.4 За організацію і контроль протипожежного стану коледжу.

4.    Показники преміювання викладачів, працівників, за умовами праці віднесених до педпрацівників - до двох посадових окладів.

4.1 За виконання навчальних програм, якість знань, умінь, навичок студентів.

4.2 За участь у підготовці закладу до нового навчального року.

4.3 За підвищення кваліфікації та активну участь в науково-методичній роботі.

4.4 За збереження обладнання та матеріальних цінностей коледжу.

4.5 За активну громадську роботу в виборних профспілкових органах, в комісії зсоціального страхування.

5.     Преміювання бібліотекарів - до двох посадових окладів.

5.1 За збереження книжкового фонду та інших матеріальних цінностей.

5.2 За поповнення книжкового фонду.

5.3 За активне залучення студентів до роботи в бібліотеці.

5.4 За участь в позакласній роботі, в гуртках.

6.     Преміювання фахівців та робітників - до двох посадових окладів.

6.1 За утримання коледжу в належному санітарному стані.

6.2 За добросовісне та сумлінне виконання службових обов’язків.

        

7.     Преміювання також здійснювати:

7.1. 3а результатами роботи за квартал, рік.

7.2.3а багаторічну роботу в коледжі в зв’язку з ювілеями (50,55,60 років та інші).

7.3.До   ювілейних дат коледжу та щорічно до державних свят, Дня працівника освіти, Дня будівельника та інших професійних свят відповідної категорії співробітників.

7.4.За дозволом МОНУ або за наказом директора коледжу, працівникам бухгалтерії та іншим працівникам, які задіяні у складанні квартальних та річних звітів.

7.5.За профорієнтаційну роботу по залученню абітурієнтів на навчання до коледжу та підготовку документів до відкритих дверей.

 

dog7

 

dog8

Батьківська категорія: Про коледж

tiSLmof - копия

Корисні посилання

 banner111

 
 
 
Кам'янець-Подільський Онлайн, Каменец-Подольский Онлайн